Privacy Verklaring


Cynthia Fotografie, gevestigd aan Akkerstraat 313, 7545GW Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
 https://www.cynthiafotografie.nl, Cynthia Fotografie, Akkerstraat 313, 7545GW Enschede


Persoonsgegevens die wij verwerken

Cynthia Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onzediensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bijzondere en/ofgevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cynthia Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-Voor- en achternaam
- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type
- BankrekeningnummerMet welk doel en opbasis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cynthia Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Cynthia Fotografie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Cynthia Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en aanbevoegde instanties.
Cynthia Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: belastingdienst > Beeldmateriaa; > Bewaartermijn 1 jaar > Reden nabestellingen of opnieuw versturen van beelden >


Geautomatiseerde besluitvorming

Cynthia Fotografie neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cynthia Fotografie) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens 7 jaar in de administratie zoals facturen voor de belastingdienst.
Wij bewaren de unieke persoonsgegevens 1 jaar in de vorm van beeldmateriaal.


Delen van persoonsgegevens met derden


- 
Cynthia Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cynthia Fotografie blijft verantwoordelijkvoor deze verwerkingen.


Cookies, ofvergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cynthia Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een kleintekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uwcomputer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijkvoor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen datdeze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cynthia Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienenom de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cynthiafotografie.nl. Om er zeker van te zijndat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cynthia Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cynthia Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met info@cynthiafotografie.nl.
Cynthia Fotografie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.


Wijziging van privacyverklaring

Cynthia Fotografie behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen.

Using Format